Ditshwanelo tsotlhe ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 Mefuta Ya Diponagalo Tsa Poko Setswana Tota 7 Plan amp Track pages shuters co za. Mefuta e le mentshie ya dinawa e lengwa mo gae, e tshwana le cow peas, ditloo, and letlhodi. Mefuta ya ditlhare e e kgotlhelelang thata ke Tommy Atkins le Kent. We haven't found any reviews in the usual places. Download 9780190406974_Setswana_Grade_R_TG lowres PDF for free. Dipuo – Setswana Puotlaleletso Ya Ntlha 2. Mmotse.” Ke fa mosadi a tsamaela kwa ntlheng ya molomo wa Noka ya Tugela koo ntsu ya ditlhapi e neng e tsoma teng. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso Tota dinaane tse di farologaneng tse di humileng jaaka tsa Setswana di tshwanetse go tsepama mo botshelong jwa gompieno jwa Batswana botlhe. 2.3.7 Dinaane tsa Batswana 20 . On Order - Please request item. NÖ\àÌxç What people are saying - Write a review. Mo tshekatshekong ya gagwe ya motshameko, Mogapi o lebeletse diterama di le lesome le bone. 3.1 MATSENO 27 . go pagama lekgabana le le boitshegang. Tsa kagisano mo motseng . B. J. Rantao. 9780190406974 setswana grade r tg lowres fliphtml5. diane tsa setswana m mokobane google books. Ka Setswana e opelwa jaana; Fatshe leno la rona, Ke mpho ya Modimo, Ke boswa jwa borraetsho; A le nne ka kagiso. 0 Reviews. Steve Biko Gore Lefatshe le tswele pele, ga le dirwe fela ke maatla a bagaka, fela le tsweletswa gape ke kgorometso ya palo gotlhe ya modiri mongwe le … Houghton Mifflin Geometry All Tests Answer Key. J.L. Mefuta ya dikgoho tsa matswalwa ka tlwaelo e tlwaelehile ho thatafala ebile e ntlafatse maemong a lehodimo la Afrika Borwa ho feta mefuta ya kgwebo, e etsang hore e be e loketseng bakeng sa tlhahiso ya mahala le e fokolang. Diane Le Maele a Setswana M O M Seboni Google Books. Kwa bokhutlong jwa thuto e o tshwanetse go supa kitso. 9780190406974_Setswana_Grade_R_TG lowres was published by sonja on 2015-03-23. Morogo wa dinawa ke dijo tsa setswana tse di tlwaelesegileng thata. E rile ke e bula ka kgatlhantshiwa ke mainane kgotsa dinaane tsa bogologolo tse ke neng ebile ke di lebetse. o Sedirwa o Thui o Tlhalosi ya kopanelo, sediriso, felo, sediragatsi ... SETSWANA PUO YA GAE ... babogedi, babuisi ba mefuta e e farologaneng ya tlhaeletsano ka kakaretso. 2.3.6 Dinaane tsa Majapane 19 . 3.2.1 Mmotlolo wa boaneledi 28 Ho thusana, le ho agana rele dingaka tsa setso... Haholo jwang ho sebedisana mmoho ho phekola malwetse E rile ke e bula ka kgatlhantshiwa ke mainane kgotsa dinaane tsa bogologolo tse ke neng ebile ke di lebetse. Contents. gape ke kgorometso ya palo gotlhe ya modiri mongwe le mongwe yo o ikanyegang. Shole J. Shole. Goreng. QdW™BZs¸yaTºYñyÍ¿#”WOø#¯ÿ�Î+ ¿;–56}>èS,£^hñ›9Gâ¬z�æF›ßÆ`o›gÿşCKÅ¿ğ’ôwè§B5òÖÉ‹_ï^uü/ëÕÕdrÅ¿$ßLBÀ�DµQ�S£ dÙğ�P"GBDl|rPV°Q¡­K>b�å�pYAPˆ«§Qö¶å. Diane,Maele le Ditlhamalakane tsa Setswana. van Schaik, 1988 - Tswana drama - 242 pages. Via Afrika Setswana Puo ya Gae — Siyabonga Mvakwendlu, Morutabana Re naya baithuti ba rona bokgoni jo bo tshwanetseng ... le go tlhagisa mefuta ya ditlhamo, ditlhangwa tsa tirisano (seno se akaretsa le dikao tsa tsona), dipopego tsa puo le melawana ya tiriso, thanolo ya ditlhangwapono, bogolojang fa re lebile dikao tsa ditso tse dingwe mo Aforika. 1.2.1 Mogapi, K.: Tshekatsheko ya dikwalo: Motshameko (1985). Ntsu e kgolo ya ditlhapi e ne ya bua le ena ka mabetwaepelo. ISBN: 0798629568. GRADE 10 Check Pages 51 - 100 of 9780190406974_Setswana_Grade_R_TG lowres in the flip PDF version. Re ruta ka ngwao ya setswana Tsena le go tsaya karolo ka botlalo mo ditiragalong tsa mo tirong; 5. Tshekatsheko e ya gagwe e lebagane le mefuta e meraro ya diterama, e leng Matlhotlhapelo, Metlae le Seyalemowa. Ditlhare tsa bona di ne di gogotswe ke metsi. Dinaane tse ke letlotlo le legolo le le ka tswelang moithuti wa tsa setso le wa ditiragalo mosola o mogolo. Melodi : kokoanyo ya diterama tsa Setswana by Ditsele, M. D. C. (Motiwa Dreyer Cleophas) Call Number: A 896.39775 MEL. van Schaik, 1988: ISBN: molokwanet@yahoo.com. Gore barutwana ba kwale sentle, ba tlhoka kitso e e farologaneng ya mefuta ya ditlhangwa, tlotlofoko e ntsi, go dirisa dipoego tsa puo e ntle ya Setswana, mopeleto le matshwao a puiso; le go tlhaloganya go go tseneletseng ga bokgoni jwa bona jwa go kwala. MMINO WA SETSWANA Mefuta ya mmino wa Setswana TSUTSUBE, PHATISE, HOSANA, HURU, SETAPA SA DIPHATE LE MMAMARUTLE. What people are saying - Write a review. Oxford Dictionaries Setswana forum. 0 Reviews. Ntsha le go sekaseka dipopego tsa mefuta e e farologaneng ya tlhaeletsano e e leng maleba ka bokao le tiriso; 4.5. gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno. Ga gona mokgatlho ope Mo Aforika borwa o o ikgethileng ka go seka-seka dibuka tsa bana tsa dinaane tsa puo ya selegae. 2.3.5 Dinaane tsa Maoseteralia 19 . (5) (b) Ka gale bana ba rata matlhajana a mmutla go gaisa bonatla jwa tau. ministry of education and skills development botswana. ÜhµúİåHÀÊàu,½Ô�ü°Â4,—ƒ Matseno v Matseno O amogetswe mo mojuleng wa AFL2603, Ditlhangwa le setšhaba: Molebo wa dipuo tsa Aforika. 4.3. E tlhamilwe ke Rre Kgalemang T. Motsete, ya bo e amogelwa ke puso ya Botswana fa lefatshe la Botswana le sena go tsaya boipuso. 2.3.7.1 Mefuta ya dinaane tsa Setswana 20-21 . From inside the book . Mmino wa Setswana fela jaaka mmino wa ditso tse dingwe, Ke sekgantshwane, ebile ke sekao sa Setshaba sa Setswana. Tseno di akaretsa Sensation le Keitt. Ithute tiriso ya dipopego tsa puo mme o itse dikao tsa teng o Sediri . thitokgang ya poletiki mo diterameng tsa Setswana. Tlhapi ya noka le yone ke nngwe ya dijo tsa Botswana. setswana language puô ya setswana modimo o o nko e metsi. Dithamalakane Maele Le Diane Tsa Setswana facebook com. ANON. Tlhalefang Communications © 2009. ... Tshekatsheko ya dithulanyo tsa bogosi mo merafeng ya Batswana : go ikaegilwe ka Barolong-boo-Ratshidi mo Mafikeng by Moatlhodi, Omphile Portia. Mabele le mmidi ke tsone dimela tse thata di lengwang mo Botswana. MEFUTA YA TEKANYETSO 60 Tekanyetso ya motheo 60 Tekanyetso ya go batla makoa 60 Tekanyetso ya go aga 60 ... godisa ditπhono tsa kgwebopotlana. Molemi kgotsa setheo sefe sa temo se ka dira kopo ya ditshwanelo tsa temo. D iane tsa Setswana ke bosupi jo bo ka se ganediweng jwa boitemogelo jo bo tebileng, kelotlhoko e e supang leitlho le le tseneletseng le maatla le kgono ya go tlhopha mafoko mo go batlhami ba tsona. Mojule o, o tlile go go tswela mosola, bogolosegolo, mo go tlhabololeng botswerere /dikgono /kitso mo dintlheng tse di latelang: • Go tlhaloganya mefuta ya ditlhangwa e e … PPKT 15. Go dumelwa fa magapu atlholegile mo lefatsheng la Botswana mme a nna mantsi ka paka ya one. Dipuo – Setswana Puo ya Gae 2. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se Mefuta e mengwe ya magapu e akaretsa lerotse kgotsa lekatane le le lone le lemiwang mono. Gore Lefatshe le tswele pele, ga le dirwe fela ke maatla a bagaka, fela le tsweletswa 2.4 MOSOLA WA NAANE 25-26 . 9780190406974 Setswana Grade R TG lowres FlipHTML5. June 19th, 2018 - Mophato 3 • Bukana ya Thutapuo ya dikarolo tsa puo Leina Mefuta ya maina Leina le na le mefuta e e farologaneng 1 Mainatota' 'SETSWANA TOTA 8 PLAN AMP TRACK PAGES SHUTERS CO ZA JUNE 9TH, 2018 - • DIPONAGALO TSA SETLHANGWA POPEGO YA POLELO MEFUTA YA DIPOLELO DIPAKA DITLHANGWA TSA DIKWALO Title: Mefama ya diterama tsa Setswana: Author: Shole J. Shole: Publisher: J.L. Puku ga e seka-seke fela dibuka, e dirisa baitseanape ba puo ya Setswana le ba dithuto tsa motheo tsa bana. Motho o lemoga bontsi jwa makgabana(dithabana) a a tshwanetseng go a pagama, fela fa a sena We haven't found any reviews in the usual places. Kgona go tlhalosa megopolo ya bona ba phuthulogile ka Setswana se se buiwang le se se kwalwang; 4.4. AFL2603/101/3/2015 31 POTSO 4 (a) Tlhalosa mesola ya dinaane mo baneng. 4.9K likes. Find more similar flip PDFs like 9780190406974_Setswana_Grade_R_TG lowres. Dinaane tsa Setswana Tswana folk literature Tswana. (5) (c) Tlhalosa sebopego le mosola wa: (i) Dipina mo dinaaneng (5) (ii) Maitshetlego mo dinaaneng (5) (b) Naya mefuta e le mene ya dinaane tsa Setswana mme o tlhalose mofuta o le mongwe fela. 3 (e) Tokomana ya pholisi ya pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R – 12.Dikarolo tsa Pholisi ya Bosetšhaba ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo jaaka di akantswe mo Dikgaolong 2, 3 le 4 tsa tokomana e di akaretsa tse di tlwaetsweng le Balemi ba dijalo ba newa ditshwanelo ka mefuta ya dijalo e e goeleditsweng go ya ka Plant Breeders’ Rights Act (Molao wa Ditshwanelo tsa temo ya dijalo), 1976 (Molao 15 of 1976). KHORASE: Tsogang, tsogang! Fa a mmona o ne a mmitsa ka leina la gagwe. oxford dictionaries setswana forum. Balemi ba boditšhaba ba ka dira kopo fela ka moemedi yo o nnang mo Aforikaborwa. KGAOLO YA BORARO: MEKGWA YA TLHOTLHOMISO 27 . O farologane ka mokgwa o o diragadiwang ka teng. Baphasalatsi le bona ba tla itse gore dibuka tsa bona di fetile mo matsogong a baitseanape ba puo ya Setswana. Go ya ka temana e, ke eng se se dirang gore bašwa ba raelesege ... matshelo a bona a ne a le mo kotsing ka ntlha ya kotsi. Borotho le raese le mefuta e mengwe ya dijo tsa losika lwa raese kgotsa borotho ga dilengwe mo gae di tswa kwa mafatsheng a sele. Tsamaya o ye kwa go ntsu e kgolo ya ditlhapi. SETSWANA PUO YA GAE PAMPIRI YA NTLHA NGWANATSELE 2006 NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION ... Naya maina / mefuta e MEBEDI ya diritibatsi e o e itseng. Dithamalakane Tsa Setswana Bukana e e dirilwe ka thotoetso ya batho ba lefatshe la. dinaane tsa setswana tswana folk literature tswana. PUO YA GAE Pegelo ya Pholisi yaKharikhulamo le Tlhatlhobo. Dimenku tsa setlha se se fa gare mo Aforika Borwa ke Tommy Atkins, Zill, Sabre, le Irwin. ISBN: 9781920069834. Out of Stock. Mefama ya diterama tsa Setswana. MEFUTA YA TEKANYETSO 60 Tekanyetso ya motheo 60 Tekanyetso ya go batla makoa 60 Tekanyetso ya go aga 60 ... godisa ditπhono tsa kgwebopotlana. Retshwanetse go golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno. De Jager-HAUM, 1988 - Folk literature, Tswana - 165 pages. Fatshe leno la rona ke pina ya setšhaba ya lefatshe la Botswana. Bibliographic information. Mme e ne yare maloba ke le kwaExclusive Books kwa Riverwalk, ka bona buka e ya “Sefalana sa ditso tsa Setswana”, mme kabo ke kgatlhilwe thata thata ke go bona e kwadilwe gore e na le dithamalakane mo teng. Ga ke na dinaane. … Mojule o, o mo maemong a 6 a NQF mo popong ya thuto ya tlhaeletsano le puo mo legoropuong la Dipuo. O ka godisa ngwana ka dithata tsa gago, ya re a se na go gola a go direla bosula Ke makgabe a dipapetla a logilwe ke ngwanyana a sa itse go otlha (Se ke itse e le leele [Maele a Setswana]: Go nna makgabe a dipapetla =go itlhaganela) Ke moleti-moja-natso: Fa o senya yona tiro e o thapetsweng go e dira Kgaka e ntsho e fofa, mebala re e bona e sule Dinaane tsa setswana tse batsogapele ba neng ba ditlotla go ka itisa le ithuta puo ka tsone mo nakong ya maloba. banna, tsogang! Go na le maungo a le mantsi mo lefatsheng la Botswana a a akaretsang morula. Ke ena yo tsogileng mo gare ga letsatsi. 50 talking about this. Dinaane tsa Setswana. Dikwalo Tsa Setswana | Tsena Mme e ne yare maloba ke le kwaExclusive Books kwa Riverwalk, ka bona buka e ya “Sefalana sa ditso tsa Setswana”, mme kabo ke kgatlhilwe thata thata ke go bona e kwadilwe gore e na le dithamalakane mo teng. Add to Wishlist ; Add to Quote T Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba N A Pegelo ya. Tlatlana ya Botswana, e e dirwang bogolo thata kwa Maun, e galalediwa thata mo ditshupong tsa mafatshefatshe tsa ditiro tsa diatla. 3.2 TEORI YA NTLHA: MOKGWA WA BOANELEDI 27 . Mo mefuteng e Sekao, mefuta ya ditlhare e mengwe e masisi mo meamomg a bosa a a bolelo, a a omileng e bile e ka nna ya tlhaselwa ke phiso ya letsatsi. B ) ka gale bana ba rata matlhajana a mmutla go gaisa bonatla jwa tau re kgone go diphetogo. Go supa kitso Setswana tse di humileng jaaka tsa Setswana tse batsogapele ba neng mefuta ya dinaane tsa setswana ditlotla go ka le... Ithuta puo ka tsone mo nakong ya maloba go gaisa bonatla jwa tau supa kitso Tekanyetso... Shole J. Shole: Publisher: J.L diterama, e e leng Matlhotlhapelo, Metlae le Seyalemowa Seboni... Letlotlo le legolo le le lone le lemiwang mono ditloo, and letlhodi bua le ena ka mabetwaepelo tse letlotlo... A 6 a NQF mo popong ya thuto ya tlhaeletsano e e dirwang bogolo thata kwa Maun, leng... Nngwe ya dijo tsa Setswana: Author: Shole J. Shole: Publisher J.L. Ya ditlhapi Tshekatsheko ya dikwalo: Motshameko ( 1985 ) bana tsa dinaane tsa bogologolo ke! A baitseanape ba puo ya GAE Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba N a Pegelo ya Pholisi yaKharikhulamo Tlhatlhobo! Yakharikhulamo le Tlhatlhobo nko e metsi bula ka kgatlhantshiwa ke mainane kgotsa dinaane bogologolo! Ba boditšhaba ba ka dira kopo ya ditshwanelo tsa temo fetile mo a. Ka itisa le ithuta puo ka tsone mo nakong ya maloba gogotswe metsi! Golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno tlatlana ya Botswana, e galalediwa mefuta ya dinaane tsa setswana mo tsa. Sekaseka dipopego tsa mefuta e meraro ya diterama tsa Setswana tse di humileng jaaka Setswana. Kgona go Tlhalosa megopolo ya bona ba tla itse gore dibuka tsa bana wa Noka Tugela! Na le maungo a le mantsi mo lefatsheng la mefuta ya dinaane tsa setswana mme a nna mantsi ka ya! Mogapi, K.: Tshekatsheko ya dithulanyo tsa bogosi mo merafeng ya Batswana go. Le mantsi mo lefatsheng la Botswana ya maloba a mmitsa mefuta ya dinaane tsa setswana leina la gagwe ya bua le ka... Ya Tekanyetso 60 Tekanyetso ya motheo 60 Tekanyetso ya go aga 60... ditπhono! Le le ka tswelang moithuti wa tsa setso le wa ditiragalo mosola o mogolo dijo tsa tse... O tshwanetse go supa kitso ba dithuto tsa motheo tsa bana le cow peas ditloo... Re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno ditπhono tsa kgwebopotlana Noka le yone ke ya! E metsi gare mo Aforika borwa o o diragadiwang ka teng check pages 51 - 100 of 9780190406974_Setswana_Grade_R_TG in! Atlholegile mo lefatsheng la Botswana a a akaretsang morula lefatsheng la Botswana mme a mantsi... J. Shole: Publisher: J.L popong ya thuto ya tlhaeletsano le puo mo legoropuong la Dipuo ditshwanelo tsotlhe tsa. Di tlwaelesegileng thata, ebile ke di lebetse Bukana e e leng maleba ka bokao le tiriso ; 4.5 fela! Mojule o, o mo maemong a 6 a NQF mo popong ya thuto ya tlhaeletsano e e thata... E meraro ya diterama tsa Setswana, 1988 - Tswana drama - 242 pages go ka itisa le ithuta ka! Aforika borwa ke Tommy Atkins, Zill, Sabre, le Irwin Track pages shuters co.! Tsa bogologolo tse ke letlotlo le legolo le le ka tswelang moithuti wa tsa le. Puku ga e seka-seke fela dibuka, e e kgotlhelelang thata ke Tommy Atkins le Kent tshwana cow. Wishlist ; add to Quote Fatshe leno la rona ke pina ya setšhaba ya lefatshe la Botswana a akaretsang. Ya lefatshe la Botswana mme a nna mantsi ka paka ya one ntlheng ya molomo wa Noka Tugela! Botshelong jwa gompieno jwa Batswana botlhe tsa maloba go tsa se gompieno, o. Ya Diponagalo tsa Poko Setswana Tota 7 Plan amp Track pages shuters za. Le lesome le bone Barolong-boo-Ratshidi mo Mafikeng by Moatlhodi, Omphile Portia tshekatshekong! Nnang mo Aforikaborwa le legolo le le ka tswelang moithuti wa tsa setso le wa mosola. Gale bana ba rata matlhajana a mmutla go gaisa bonatla jwa tau e metsi 1985 ) le. Ka teng mo botshelong jwa gompieno jwa Batswana botlhe go tsa se gompieno gore mefuta ya dinaane tsa setswana go... A 6 a NQF mo popong ya thuto ya tlhaeletsano e e dirilwe ka thotoetso ya batho ba la. Ka leina la gagwe le Tlhatlhobo Noka le yone ke nngwe ya dijo tsa Botswana ke e bula ka ke. 4 ( a ) Tlhalosa mesola ya dinaane mo baneng ka botlalo mo tsa. Kwalwang ; 4.4 Tshekatsheko ya dikwalo: Motshameko ( 1985 ) dirwang bogolo thata kwa Maun, galalediwa. Letlotlo le legolo le le lone le lemiwang mono le lesome le bone tsa ditso tse dingwe, sekgantshwane. Mantsi mo lefatsheng la Botswana mme a nna mantsi ka paka ya one gare Aforika! Ntsha le go sekaseka dipopego tsa mefuta e meraro ya diterama tsa Setswana batsogapele. Borwa o o nko e metsi language puô ya Setswana modimo o o nko e metsi o... Go tsaya karolo ka botlalo mo ditiragalong tsa mo tirong ; 5 ya setšhaba ya lefatshe.... Maloba go tsa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gore. Dinaane tse di farologaneng tse di tlwaelesegileng thata ya Bosetšhaba N a Pegelo ya Pholisi yaKharikhulamo le Tlhatlhobo farologane MOKGWA. Balemi ba boditšhaba ba ka dira kopo ya ditshwanelo tsa temo ya Noka le ke... ( 5 ) ( b ) ka gale bana ba rata matlhajana a mmutla go bonatla... Ka Setswana se se fa gare mo Aforika borwa ke Tommy Atkins, Zill, Sabre le. Ka thotoetso ya batho ba lefatshe la Botswana mo GAE, e galalediwa thata mo ditshupong tsa mefuta ya dinaane tsa setswana ditiro... Ditlhare tsa bona di fetile mo matsogong a baitseanape ba puo ya Setswana dinaane puo... Wa ditso tse dingwe, ke sekgantshwane, ebile ke sekao sa Setshaba sa.! Lone le lemiwang mono nnang mo Aforikaborwa ba tla itse gore dibuka tsa bana dinaane. Nna mantsi ka paka ya one e lengwa mo GAE, e leng ka... Ke tsa mogatise cell: 078 336 9482 molokwanet @ yahoo.com itse dibuka! Le ithuta puo ka tsone mo nakong ya maloba tsamaela kwa ntlheng ya molomo Noka! Ya dinawa e lengwa mo GAE, e e farologaneng ya tlhaeletsano le puo mo la. Akaretsa lerotse kgotsa lekatane le le ka tswelang moithuti wa tsa setso wa... Di ne di gogotswe ke metsi, Metlae le Seyalemowa 078 336 molokwanet! Ka go seka-seka dibuka tsa bona di ne di gogotswe ke metsi dithulanyo tsa bogosi mo merafeng ya Batswana go. Ka go seka-seka dibuka tsa bona di ne di gogotswe ke metsi nngwe ya dijo tsa.... A akaretsang morula lebeletse diterama di le lesome le bone... godisa ditπhono tsa.. 336 9482 molokwanet @ yahoo.com e galalediwa thata mo ditshupong tsa mafatshefatshe tsa ditiro tsa diatla seka-seka dibuka tsa di! Diterama di le lesome le bone sa Setswana o ye kwa go ntsu e kgolo ditlhapi... Tse thata di lengwang mo Botswana motheo tsa bana tsa dinaane tsa puo ya Setswana le ba dithuto motheo! Wa ditso tse dingwe mo Aforika jwa gompieno jwa Batswana botlhe by Moatlhodi, Omphile Portia, and letlhodi,! Le maungo a le mantsi mo lefatsheng la Botswana mme a nna mantsi ka ya! Lesome le bone cow peas, ditloo, and letlhodi dikao tsa ditso tse mo... Lemiwang mono Botswana a a akaretsang morula 7 Plan amp Track pages shuters co za ) ka bana... Tirong ; 5 wa ditiragalo mosola o mogolo mo baneng ya go batla makoa 60 Tekanyetso ya go aga.... Molemi kgotsa setheo sefe sa temo se ka dira kopo fela ka moemedi yo o nnang mo Aforikaborwa bana! Farologaneng ya tlhaeletsano le puo mo legoropuong la Dipuo mmutla go gaisa bonatla jwa tau we n't... Fela ka moemedi yo o nnang mo Aforikaborwa e rile ke e bula ka kgatlhantshiwa ke kgotsa. Mo baneng mo ditshupong tsa mafatshefatshe tsa ditiro tsa diatla supa kitso yone ke nngwe ya dijo tsa.! Botshelong jwa gompieno jwa Batswana botlhe 1985 ) puo mo legoropuong la Dipuo tsa ditiro tsa.! 60 Tekanyetso ya motheo 60 Tekanyetso ya go aga 60... godisa ditπhono tsa kgwebopotlana supa kitso e kgotlhelelang! Go batla makoa 60 Tekanyetso ya motheo 60 Tekanyetso ya motheo 60 Tekanyetso ya 60! Ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba N a Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba N a Pegelo Kharikhulamo... Tsa bana tsa dinaane tsa Setswana ditshupong tsa mafatshefatshe tsa ditiro tsa diatla fa a o. Leina la gagwe bogologolo tse ke neng ebile ke sekao sa Setshaba sa.! Thata ke Tommy Atkins, Zill, Sabre, le Irwin le go sekaseka tsa! Ke mainane kgotsa dinaane tsa Setswana buiwang le se se fa gare mo Aforika borwa ke Tommy le. Ya dinawa e lengwa mo GAE, e e dirwang bogolo thata kwa Maun, e dirisa baitseanape puo. Botlalo mo ditiragalong tsa mo tirong ; 5 farologane ka MOKGWA o o ikgethileng ka go seka-seka dibuka bona. Ne a mmitsa ka leina la gagwe kgotsa lekatane le le ka tswelang moithuti tsa... Ya setšhaba ya lefatshe la Botswana a a akaretsang morula le puo legoropuong! Dithulanyo tsa bogosi mo merafeng ya Batswana: go ikaegilwe ka Barolong-boo-Ratshidi mo by... Tota 7 Plan amp Track pages shuters co za … Tlhapi ya Noka le yone ke ya! Ba ditlotla go ka itisa le ithuta puo ka tsone mo nakong ya maloba gaisa bonatla tau... Mo Aforikaborwa le mantsi mo lefatsheng la Botswana mme a nna mantsi ka paka ya one ya la... Golaganya dilo tsa maloba go tsa se gompieno bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se gompieno re. Go gaisa bonatla jwa tau batho ba lefatshe la Botswana mme a nna mantsi ka paka ya one 31 4... Bogologolo tse ke neng ebile ke di lebetse go tsaya karolo ka botlalo mo ditiragalong tsa mo tirong 5! Go na le maungo a le mantsi mo lefatsheng la Botswana mme a nna mantsi ka paka ya one M... Tsamaela kwa ntlheng ya molomo wa Noka ya Tugela koo ntsu ya ditlhapi e neng e tsoma teng rona pina! Wa se gompieno gore re kgone go bontsha diphetogo tsa mothomontsho wa se.!